ทำวัตรเย็น สมเด็จพระญาณสังวร

0

Playlists

Loading...
Playlist https://www.youtube.com/watch?v=-obI39V72Pg&list=PLuks6qegFh7gBEB0moQSKkcbGHV991SD9&index=1

48:00 อภิณหะปัจจะเวกขณะป่าฐะ