ما سرخوشان مست - شجریان و لطفی

0

Playlists

Loading...
ما سرخوشان مست دل از دست داده‌ایم

همراز عشق و همنفس جام باده‌ایمبر ما بسی کمان ملامت کشیده‌اند

تا کار خود، ز ابروی جانان گشاده‌ایمای گل تو دوش، داغ صبوحی کشیده‌ای

ما آن شقایقیم که با داغ زاده‌ایم **پیر مغان ز توبه ما گر ملول شد

گو باده صاف کن که به عذر، ایستاده‌ایم **کار از تو می رود، مددی ای دلیل راه

کانصاف می‌دهیم و ز راه اوفتاده‌ایم **چون لاله، می مبین و قدح در میان کار

این داغ بین که بر دل خونین نهاده‌ایمگفتی که حافظ، این همه رنگ و خیال چیست

نقش غلط مبین که همان لوح ساده‌ایم **