Sureja El-Kehf - Idris Ebker (Titrim në gjuhën Shqipe) ᴴᴰ

0

Playlists

Loading...
Surja Kehf - Sheikh Idris Abkar
ادريس ابكر- سورة الكهف
Titrim ne gjuhen Shqipe - Albanian

Ebu Dherr ka thënë se Pejgamberi alejhi selam ka thënë :
"Kush mëson dhjetë ajetet e para të sures Kehf, mbrohet prej Dexhalit" - (në një transmetim tjetër "Dhjetë ajetet e fundit")
(Muslimi)

Pejgamberi sal-lAll-llahu alejhi ve selem, ka thënë :
"Kush e lexon suren Kehf ditën e xhuma, i bëhet dritë atij ndërmjet dy xhumave."
(Transmetojnë Hakimi 2/399 dhe Bejhekiu 3/249)
__________________________________________________
Kjo video e titruar ne Anglisht : http://youtu.be/UAqOkl-wXP0

• 018 - Surja El Kehf [10 Ajetet e para dhe te fundit] •
01. Qoftë lavdëruar Perëndia, i cili ia shpalli Librin robit të Vet (Muhammedit), e që, nuk ka në të kurrfarë shtrembërimi, por
02. është i drejtë për të paralajmëruar me anë të tij dënim të ashpër (për mohuesit), e që t'i sihariqojë besimtarët, që punojnë vepra të mira, se, për ta ka shpërblim të bukur,
03. duke qëndruar në të (xhennet), përherë,
04. dhe, që t'i paralajmërojë ata që thonë: "Perëndia ka marrë për Vete -- fëmijë".
05. Ata, nuk kanë kurrfarë dijenie për këtë, e as etërit e tyre. Është kjo fjalë e madhe (e shëmtuar) që del nga goja e tyre! Ata flasin vetëm gënjeshtra.
06. A mos vallë do të bësh vetëvrasje për shkak të tyre, nëse ata nuk besojnë në këtë Kur'an, duke qenë i pikëlluar ti?
07. Na, çdo gjë që gjendet në Tokë, e kemi bërë stoli për të (njerëzit e Tokës), për të provuar se kush prej tyre është veprues më i mirë.
08. Dhe, Na, do të bëjmë atë që gjendet në të (Tokë) -- sipërfaqe të thatë.
09. Vallë, a mendon ti se shoqëria e Shpellës dhe e Rekimit (vendbanim) është një mrekulli nga argumentet Tona?
10. (Kujtoje ti) kur disa sjelmosha u strehuan në shpellë dhe thanë: "O Zoti ynë, dhurona mëshirë nga ana Jote dhe përgatitna neve në udhëzim të drejtë!"
......
101. Atyre të cilët i kanë pasur sytë e mbuluar me perde kundër këshillave të Mia, dhe, të cilët, nuk mundën (nga inati) ta dëgjonin (Kur'anin).
102. Vallë, a mendojnë mohuesit, se do të mund t'i marrin për zotëra robërit e Mi -- përveç Meje? Na, u kemi përgatitur mohuesve skëterrën për vendbanim.
103. Thuaj: "A doni t'ju lajmëroj juve për ata që më së shumti dëmtojnë me punët e veta,
104. për ata, përpjekja e të cilëve ka qenë e kotë në jetën e kësaj bote, e mendojnë se kanë punuar vepra të mira?
105. Këta janë ata, të cilët i kanë mohuar dokumentet e Zotit të tyre dhe takimin me Te, e punët e tyre u janë shpartalluar; ndaj Na, nuk do të vëmë kurrfarë mase për ta, në Ditën e Kijametit.
106. Shpërblimi (dënimi) i tyre është xhehennemi ngase mohuan dhe, nga se argumentet e Mia dhe pejgamberët e Mi -- i merrnin për (objekt) talljeje".
107. Me të vërtetë, ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, kopshtet e Firdevsit (xhennetit) do t'i kenë banesa.
108. Në to do të qëndrojnë përherë. Nuk do të dëshirojnë ndërrim prej tyre, (meqë janë tepër të kënaqur).
109. Thuaj: "Sikur deti të isht ngjyrë (për të shkruar) fjalët e Zotit tim, do të shterrej deti, par ase të sosen fjalët e Zotit tim, e madje, sikur të sillnim Ne si ndihmë edhe aq ngjyrë shkrimi".
110. Thuaj: "Unë jam vetëm njeri si ju, mua më është shpallru që Zoti juaj është vetëm një Zot. Kush shpreson takimin me Zotin e vet, le të punojë vepër të mirë, dhe, le të mos i bëjë shok askë në të adhuruarit e Zotit të vet!"

Na vizitoni në :
Facebook: http://www.facebook.com/TenzilMedia
Youtube: http://www.youtube.com/TenzilMedia
Twitter: http://twitter.com/TenzilMedia
Google+: http://plus.google.com/+TenzilMediaALB

Idris Abkar ~ Surah Al Kahf - full سوره الكهف
surja kehf shqip sure sures suret surja sureja sura surah kaptin kaptina full komplet plote plot pjes ajet ajetet kehf kef kaf kahf kefi kehfi kahfi surja kehf me titra shqip surah kehf - idris ebker idris abkar
Suretul Al-Kahf - Sheikh Idris Abkar Suretul Kehf - Idris Ebker (titrim shqip) surja kehf idris abkar Idris Abkar Surja Kehf ادريس ابكر سورة الكهف
Surah Al-Kahf - Idris Abkar Suretul El-Kehf Surja Kehf Idris Abkar full سوره الكهف Surah Al-Kahf Surah Al Kahf ~ Full ~ سورة الكهف : ادريس ابكر Surah al Kahf - As Sheikh Idris Abkar WITH ENGLISH TRANSLATION Surah Al-Kahf (The Cave) - سورة الكهف Sureja Kefh - Shpella Surah Kahf - Idris Abkar Emocional Emocionale Kur`an titruar ne Shqip Recitim Emocionues Titrim Shqip Kuran titruar ne shqip me titra shqip perkthim shqip Shejh Idris Ebker Shejkh Surja Kehf, lexim i bukur nga Muhamed El Luheidan - teksti arabisht dhe titrat shqip Lexim i mrekullueshem i sures Kehf (me titra shqip) Mishary Rashid El-Afasy HD Leximi më i bukur i sures Kehf Mishari Alafasi Meshary Alafasy Suretu El Kehf surja kehf